ARKo v.5.97

Last ned versjon 5.97
Ny versjon av ARKo Terapeut lansert 03.07.2024.

Endring i regelverk og takster for fysioterapeuter fra 1. juli 2024 

Først publisert: 26.06.2024 Siste faglige endring: 26.06.2024

Fra 1. juli 2024 er det enkelte endringer i regelverk og takster for fysioterapeuter.

Driftstilskudd, honorartakster og fond til etter- og videreutdanning økes innenfor en ramme på 2,74 prosent fra 1. juli 2024. Egenandelene øker med 4,35 prosent fra samme dato. 

Driftstilskuddet er fastsatt til 545 916 kroner for avtaleåret 2024-25. 

Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 252 144 kroner for 2024. 

Ny sats for bidrag til ridefysioterapi (takst T99) er 378 kroner. 

EPJ-løftet for fysioterapeuter videreføres med til sammen 3 millioner kroner. 

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 17. juni 2024 ny

forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (lovdata.no)

Endringer i takster og merknader 

Takst A1a og A1d og merknad A2 – undersøkelse av barn under 16 år 

Det gjøres følgende endringer i ordlyd (endring i kursiv) for å tydeliggjøre at takst A1d kan benyttes ved undersøkelse av barn under 16 år: 

Takst A1a 

Undersøkelse hos fysioterapeut, inntil 30 minutter. Ved undersøkelse av barn under 16 år benyttes takst A1d. Takst A1a og B0a kan til sammen benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår. 

Takst A1d 
Undersøkelse i inntil 30 minutter: 

  • hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k, eller  
  • ved undersøkelse av barn under 16 år hos fysioterapeut  

Takst A1d og B0d kan til sammen benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.  


Merknad A2 

Bruk av takst A1a og A1d forutsetter en fysioterapeutisk undersøkelse og funksjonsvurdering. Resultatet av undersøkelsen, herunder diagnose og mål for behandlingen, skal være dokumentert i journal. 

Ved undersøkelse av barn under 16 år, kan takst A1d også utløses av fysioterapeut som ikke har rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k. 

Det gjøres tilsvarende endringer i takstene B0a og B0d, og i takstene for turnuskandidater A1at og A1dt. 

Takst A4 og merknad A7

Takst A4 endres ved at det åpnes for at taksten kan benyttes ved enkel pasientkontakt som resulterer i sykmelding. I tillegg innlemmes merknad A7 i taksten som gis følgende ordlyd (endring i kursiv): 

Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4). Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Taksten kan ikke benyttes når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av rekvisisjon eller henvisning.  Taksten kan heller ikke benyttes ved kontakt av administrativ karakter, f.eks. ved bestilling, endring eller avbestilling av time. 
Ugyldig takstkombinasjon: Alle 

Merknad A7 utgår. 

Nye gruppetakster med merknader 

Gruppetakstene gis nye takstkoder og merknader for å markere at de får nytt innhold og nye regler. Det innføres en felles grunntakst for hver gruppe, med en tilleggstakst for hver deltaker i gruppen. Hensikten er å forenkle takstene for gruppebehandling. 

Takstene C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e og C34f og C34h utgår. C34g beholdes, men ordlyd justeres i tråd med de øvrige endringene. 
 

C. Behandling i grupper 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
 Behandling i gruppe på inntil 6 barn under 16 år     
C20aGruppebehandling barn under 16 år i 60 minutter, inntil 6 pasienter, per gruppe186,–186,–0,–C1,0
 Ugyldige takstkombinasjoner: Alle unntatt C20b, C34g, D40, F1, F21, F22, F23   C2, 
     C3, C4 
C20bTillegg per pasient for gruppebehandling barn under 16 år i 60 minutter232,–232,–0,–C1, 
 Ugyldige takstkombinasjoner: Alle unntatt C20a, C34g, D40, F1, F21, F22, F23   C2, 
     C3, C4 
 Behandling i grupper på inntil 10 personer     
C21aGruppebehandling 30 minutter, inntil 10 pasienter, per gruppe148,–148,–0,–C1,0
 Ugyldige takstkombinasjoner: Alle unntatt C21b, C34g, D40, F1, F21, F22, F23   C2, 
     C3, C4 
C21bTillegg per pasient for gruppebehandling i 30 minutter63,–0,–63,–C1,0
 Ugyldige takstkombinasjoner: Alle unntatt C21a, C34g, D40, F1, F21, F22, F23   C2, 
     C3, C4 
C22aGruppebehandling 60 minutter, inntil 10 pasienter, per gruppe292,–292,–0,–C1,0
 Ugyldige takstkombinasjoner: Alle unntatt C22b, C34g, D40, F1, F21, F22, F23   C2, 
     C3, C4 
C22bTillegg per pasient for gruppebehandling i 60 minutter,109,–0,–109,–C1,0
 Ugyldige takstkombinasjoner: Alle unntatt C22a, C34g, D40, F1, F21, F22, F23   C2, 
     C3, C4 
C23aGruppebehandling 90 minutter, inntil 10 pasienter, per gruppe437,–437,–0,–C1,0
 Ugyldige takstkombinasjoner: Alle unntatt C23b, C34g, D40, F1, F21, F22, F23   C2, 
     C3, C4 
C23bTillegg per pasient for gruppebehandling i 90 minutter,157,–0,–157,–C1,0
 Ugyldige takstkombinasjoner: Alle unntatt C23a, C34g, D40, F1, F21, F22, F23   C2, 
     C3, C4 
C34gTillegg for behandling i basseng, per pasient. Taksten krever samtidig bruk av enten C20b, C21b, C22b, eller C23b.45,–19,–26,– 0
 Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C20a, C20b, C21a, C21b, C22a, C22b, C23a, C23b, D40, F1, F21, F22, F23     

Vis i fullskjerm

Merknad C1  

Utgifter til behandling i grupper dekkes på følgende vilkår: 
1.   Hver pasient må ha vært til individuell undersøkelse før oppstart av gruppebehandling. 
2.   Fysioterapeuten må være til stede i hele behandlingstiden og følge opp hver pasient i gruppen. 
3.   Lokaler og utstyr må være tilpasset antall pasienter i gruppen. 
 
Individuell undersøkelse etter punkt 1 kan være foretatt hos en annen fysioterapeut enn den som gjennomfører gruppebehandlingen. Det må dokumenteres hvilken fysioterapeut som har undersøkt, dato for undersøkelsen, resultatet av undersøkelsen og hvilke mål som er satt for behandlingen. 

Merknad C2 

En gruppe skal starte på samme klokkeslett og ha en på forhånd definert tidsbruk til 30, 60 eller 90 minutter. Hvis en pasient unntaksvis må avbryte gruppebehandlingen tidligere, kan fysioterapeuten likevel kreve takst i henhold til oppsatt tid. Overlapping i tid mellom gruppebehandlinger honoreres ikke. 

Merknad C3 

For- og etterarbeid er inkludert i gruppetakstene, men tidsangivelsen angir den tiden pasientene er til stede ved behandlingen. Hjelp til av- og påkledning kan inngå i tiden som det kreves refusjon for. Det samme gjelder hjelp til å komme ut i basseng ved gruppebehandling i basseng. Nødvendig opplæring, veiledning til egentrening og sykdomsmestring kan inngå i takstene når dette er et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. 

Merknad C4 
Ved gruppebehandling gjelder krav til dokumentasjon, jf. § 5 i denne forskriften. Fysioterapeuten må dokumentere at gruppebehandlingen som er gitt er av vesentlig betydning for den enkelte pasientens sykdom og funksjonsevne. Eksempler på relevante og nødvendige opplysninger vil kunne være opplysninger om sykdom og funksjon, resultat av undersøkelse, valg av behandlingstiltak, mål for behandlingen, progresjon og effekt av behandlingen. 

Merknad A4 til takst A8 – bestemmelse om overgangsordning tas ut. 

Fra 1. januar 2024 er det et absolutt krav til autorisasjon som manuellterapeut for å utløse takst A8. Bestemmelsen om overgangsordningen som gjaldt i 2023 er derfor tatt ut, og merknad A4 gis følgende ordlyd: 

Merknad A4 

Det er et vilkår for rett til stønad at behandlingen utføres av manuellterapeut, jf. helsepersonelloven § 48.


Taksten kan utløses fra den dato autorisasjon som manuellterapeut er registrert i Helsepersonellregisteret. 

Fysioterapeut som er under masterutdanning i manuellterapi eller godkjent tilsvarende videreutdanning i manuellterapi, kan benytte takstene A8a og A8b i forbindelse med veiledet praksis som er nødvendig for å få godkjent utdanningen.